Selimiye Veteriner Sağlık Meslek Lisesi Tarihçesi

Bugün Selimiye Tarım Anadolu Meslek Lisesi bünyesinde bulunan spor salonu olarak kullanılan tarihi bina, II. Abdülhamit tarafından H.1311 /M. 1894 yılında inşa olunmuştur.

Söz konusu bina İstanbul’un fethinden sonra inşa olunan ve Osmanlı saraylarından biri olan Kavak Sarayının has bahçesine yapılmıştır. Kavak Sarayı Nizamı Cedid askerlerinin kışlası için III. Selim tarafından tamamen yıkılmış, bugün adını semte de vermiş olan Selimiye kışlası yapılmıştır.

Binanın ihtiyaçtan II. Abdülhamit’in emriyle burada bulunan kışlaya ilaveten yapıldığı anlaşılmaktadır. Tarihi kaynaklara göre; Askeri ocakların bulunduğu bir mahalde inşa edilmiş Üsküdar Doğancılar, Salacak, Çamlıca, Kadıköy çevresinde Ordunun ve Sarayın ihtiyacını sağlayan çeşitli yırtıcı kuşlar (doğan- şahin- atmaca -balaban) samsunlar, zağarlar (av köpekleri) ve tazılar yetiştirildiği bilinmektedir. Farsçada tazı (tazi- at) arap atı iyi koşan at esb-itazi anlamında kullanılmıştır. Bugün kışla bahçesi içerisinde kalan Tazılar Kışlasının kalıntıları ve kitabesinden Sultan Abdülmecid zamanında yapıldığı, harab olması sonucunda Sultan II. Abdülhamid’in emriyle Hassa mimarbaşı Kasım Ağanın eliyle tekrar inşa olunduğu (H.1307/ M.1889) anlaşılmaktadır. Bu yapıda Yeni Ahır- Tazılar Ahırı adıyla maruf olmuştur. Kavak sarayının muhtemel at ahırlarının da burada olduğu tahmin edilmektedir.

Yukarıda belirtildiği gibi Selimiye Tarım Anadolu Meslek Lisesi’nin olduğu alan, hep aynı maksatla kullanılmış II. Abdülhamid’in Eğitim seferberliği sırasında hayvan sağlığı alanına eleman yetiştirmek için bu bina yaptırılmıştır. Selimiye kışlasına bir destek müessesi olarak, süvari birliklerine destek vermek maksadıyla tesis edilmiştir.

Okulumuz Osmanlı devleti döneminde Halkalı Baytar Mektebi ile birlikte, önceleri ona bağlı bazen iki ayrı okul şeklinde, hatta bir ara Halkalı Baytar Mektebine ev sahipliği yaptığı da olmuştur. Bunda okulumuzun birkaç kez yer ve statü değişikliğinin olmasının rolü büyüktür. Aynı husus okulumuzda kurulduğu tarihten bu yana arşiv malzemelerinin de muhafazasına imkân tanımamış ve muhtemelen ilgili evraklar bağlı bulundukları kurumların arşivine gönderilmiş ya da korunamamıştır. Okulumuzun tarihini bu hususta ayrıntılı olarak yazmakta olumsuz etkisi olmuştur.

Okulumuz Cumhuriyet döneminde Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, Tarım-Orman Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermiştir. Okul bahçesinde bulunan ve sosyal amaçla kullanılan, bir kısım hayvan hastanesi- barınağı, lojman – müştemilat olarak faaliyet gösteren bölümler ise Veteriner Fakültesi olarak kullanıldığı dönemde inşa olunmuştur. Buradan okul kampüsümüzün İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi kampüsü olarak da kullanıldığı görülmektedir.

Bu statüye bağlı kurumların farklılığı da yukarıda belirttiğimiz gibi tarihçemizi net olarak oluşturamamamızda ve arşiv malzemelerini koruyamamamıza neden olmuştur.

Ülkemizde veteriner eğitiminin kısa tarihçesi ve okulumuzun geçirdiği safhaları kısaca şöyle ifade etmek mümkündür.

Sultan II. Mahmut devrinde ordunun ihtiyacını karşılamak maksadıyla, 1841 de ilk defa Selimiye bünyesinde açılan Baytar Mektebi, Alman Mareşal Motken’in desteğiylePrusyadan getirilen Goldgoltlowk öncülüğünde eğitimi başlanmış ancak bu teşebbüs kısa sürmüştür. Sultan Abdülmecid zamanında, 1849 da Harbiye Nezaretine bağlı özel bir birim olarak, yine okulumuzun bulunduğu alanda yeniden başlatılmıştır. Askeri ve sivil olarak 1889-1920 yılları arasında baytarlık mektebi ayrı ayrı gelişim göstermiş Nafia Nezaretine bağlı olarak ilk kurulan sivil okul Umur-Baytariye i Müfetiş-i Umumiliğinebağlı olarak eğitim vermiştir. İstanbul Halkalı’da açılan okul bu dönemde kurulmuş Mehmet Akif ERSOY bu okulun ilk öğrencilerinden olmuştur. 1909 a kadar Orman Maadinve Ziraat nezaretine 1914 te ise genel müdürlük haline getirilmiştir. I. Dünya savaşı sonrasında 1920 de askeri ve sivil okullar tekrar birleştirilmiş Baytar Umum Müdürlüğü iktisat ve Ziraat Vekaleti’ne bağlı olarak Ankara’ya taşınmıştır. Okulumuzda 1920 ile 1933 yılları arasında kışla bünyesinde kullanılmış 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsünün kurulmasıyla baytarlık mektebi askeri ve sivil olarak tekrar ayrılmış Ankara ve İstanbul’da Veteriner Fakülteleri açılmıştır.

Okulumuzun geçirdiği safhalar ise şöyledir;
Abdülhamit tarafından H.1311 /M. 1894 yılında inşa olunmuştur.

1889-1920 yılları arasında baytarlık mektebi
1933-1960 Hayvan Sağlığı Memurları Okulu
1972-1986 Veterinerlik Fakültesi
1986-2006 Tarım Bakanlığına Bağlı Veteriner Sağlık Meslek Lisesi
2006-2014 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Selimiye Tarım Anadolu Meslek Lisesi
2014-2017 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak devam etmektedir.
Bünyemizde 2016/2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren Gıda Teknolojisi, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Laboratuar Hizmetleri Alanlarımızda Teknik Program da uygulanmaya başlamıştır.

Kaynaklar:
Muzaffer BEKMAN: Veteriner Tarihi Ankara 1940
Mehmet BAYRAKTAR: İstanbul İlim Teknoloji Tarihi Ankara 1985
HEZEL(Baytar) 2. Cilt
İbrahim Hakkı KONYALI: Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi 1-2. Cilt 1977
Aydın TALAY:  Eserleri ve Hizmetleriyle Sultan Abdülhamid İstanbul 1991
http://semtal.meb.k12.tr/tema/okulumuz_hakkinda.php